FIL-MEUSAC: IL-KUMMISSARJU EWROPEW JOHN DALLI JIDDISKUTI L-ĦIDMA TIEGĦU

30 March 2012

Ħtieāa ta’ iktar prevenzjoni milli kura għall-mard

Waqt laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC li saret illum, il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u lPolitika
tal-Konsumatur John Dalli tkellem dwar il-ħidma li qed jagħmel fl-oqsma li jaqgħu taħt irresponsabbiltà
tiegħu. B’mod āenerali, il-Kummissarju Dalli qal li d-dekasteru tiegħu jikkonëerna
direttament lië-ëittadini peress li kull deëiŜjoni tolqot lil 500 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea (UE).

Dwar is-Saħħa, il-Kummissarju Dalli enfasizza l-importanza li l-UE jkollha ëittadini f’saħħithom laktar
għax dan hu fl-aħjar interess taë-ëittadin imma wkoll biex ikun hemm it-tkabbir ekonomiku
mixtieq. Qal li poplu marid jaffettwa ħaŜin il-produttività tal-pajjiŜ u jŜid l-ispiŜa filkura.
Iddeskriva l-qasam tas-saħħa bħala valur ekonomiku li m’għandux jitqies bħala spiŜa iŜda
bħala investiment fil-persuni. EŜempju tal-kont robust ekonomiku tas-saħħa hi l-industrija talfarmaëewtika
li hi l-ikbar settur fl-UE. śied jgħid li qed jiāi trasformat il-kunëett ta’ x’għandu
jixpruna l-politika tas-saħħa billi qed isir aëëenn ikbar għal kif in-nies jistgħu jibqgħu iktar
f’saħħithom u jħossuhom tajbin permezz tal-prevenzjoni minflok nibqgħu konëentrati biss fuq ilkura
mill-mard.

Il-Kummissarju Ewropew semma kif il-politika tas-saħħa tal-UE hija msawra fuq erba’ kunëetti
ewlenin:

 • il-prevenzjoni – b’konsum adegwat tal-ikel u x-xorb, kif ukoll bit-tibdil fl-istil tal-ħajja biex jiāu
  indirizzati problemi komuni li jāibu nuqqas ta’ saħħa fosthom l-obeŜità u t-tipjip;
 •  l-aëëess – b’servizz tas-saħħa bejn il-pajjiŜi, il-komunitajiet jew l-individwi nfushom u anke
  servizzi għal pazjenti fqar u mediëini aëëessibbli għal kulħadd;
 • is-sigurtà – bil-monitoraāā kontinwu tal-mard li jittieħed kif ukoll billi jissaħħaħ il-proëess talbejgħ
  ta’ tilqim f’sitwazzjonijiet ta’ pandemija;
 • is-sostenibbiltà – li tiābor fiha l-aspetti kollha tas-saħħa u li trid tiāi aāāornata skont iŜ-Ŝminijiet
  biex tibqa’ vijabbli.

Dwar il-qasam tal-konsumatur, il-Kummissarju Dalli spjega kif jeŜistu erba’ pilastri ewlenin li
jinkludu:

 •  is-sigurtà – b’mod speëjali tal-prodotti għall-bejgħ mill-ħwienet;
 •  l-informazzjoni – it-tagħrif u l-edukazzjoni dwar l-uŜu tal-prodotti li hawn fis-suq;
 •  id-drittijiet – il-jedd tal-konsumatur li jilmenta u s-soluzzjonijiet alternattivi għall-konsumaturi;
 • • l-infurzar – biex jiāu rispettati r-regoli bl-infurzar fil-pajjiŜi rispettivi.

Il-membri tal-Core Group qajmu diversi punti, fosthom:

 • il-ħtieāa ta’ iktar kuxjenza dwar it-tip ta’ ikel u xorb li qed jikkunsmaw in-nies speëjalment
  b’rabta mat-tipjip fost iŜ-ŜgħaŜagħ u l-obeŜità fost it-tfal;
 • jekk pazjent jistax jirrikorri għall-kura barra minn Malta;
 •  kemm il-prezzijiet tal-prodotti qed jirriflettu l-kwalità;
 • hux il-kaŜ li r-regoli tal-konsumaturi jkunu l-istess għall-pajjiŜi kollha tal-UE.

B’reazzjoni, il-Kummissarju Dalli enfasizza l-ħtieāa tal-edukazzjoni fiŜika u l-isport, anke waqt ilħin
tal-iskola. Dwar it-tipjip hu semma l-bŜonn ta’ miŜuri effettivi mill-Istati Membri biex jiāu
indirizzati l-problemi.

Dwar il-kura tas-saħħa barra mill-pajjiŜ, il-Kummissarju Dalli semma kif mis-sena d-dieħla se
tidħol fis-seħħ id-direttiva li ssaħħaħ id-dritt li ëittadini tal-UE jkunu jistgħu jirrikorru f’pajjiŜi
barranin jekk isibu nuqqasijiet fis-sistema tas-saħħa ta’ pajjiŜhom u jingħataw rifuŜjoni tal-ispejjeŜ
mill-awtoritajiet tal-pajjiŜ tagħhom stess, skont kemm kieku kien jiāi jiswa l-intervent f’pajjiŜu. Qal
li b’din is-sistema se tfisser li l-gvernijiet iridu jinvestu fis-saħħa tal-pajjiŜ tagħhom stess għax
inkella jkollhom iħallsu l-ispejjeŜ xorta waħda.

Rigward il-prezzijiet u l-kwalità tal-prodotti, il-Kummissarju Dalli spjega kif min jimporta huwa
responsabbli għat-tip ta’ prodotti impurtati, b’mod speëjali minn fejn qed jiāu manifatturati. B’rabta
mad-drittijiet tal-konsumatur, intqal li ëerti pajjiŜi ma jistgħux jimponu xi regoli minħabba li diāà
għandhom ħafna regolamentazzjoni, iŜda se jibda jkun hemm sistema li timponi regoli minimi li
jkunu ugwali għas-27 pajjiŜ tal-UE.

Il-laqgħa tal-Core Group kienet ippreseduta mill-Ministru tal-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u
l-Familja Chris Said, bis-sehem tal-Kap tal-MEUSAC Dott. Vanni Xuereb, is-Segretarju Permanent
Ewlieni Dott. Godwin Grima, uffiëjali għolja tal-Gvern, rappreŜentanti tal-partiti politiëi, korpi
kostitwiti u s-soëjetà ëivili.