ĦTIEĀA TA’ IKTAR PARTEêIPAZZJONI MILL-ORGANIśAZZJONIJIET TAS-SOêJETA’ êIVILI FIL-ĦIDMA TAL-MEMBRI PARLAMENTARI EWROPEJ MALTIN

24 February 2012

F’laqgħa straordinarja tal-Core Group tal-MEUSAC li kienet miftuħa wkoll għall-membri taddisa’
Kumitati Settorjali u li fiha ħadu sehem erbgħa mis-sitt Membri tal-Parlament Ewropej
Maltin (MPE), ingħata rendikont tal-ħidma li qed jagħmlu dawn id-deputati Maltin fil-Gruppi
politiëi rispwttivi tagħhom kif kull fil-kumitati d-delegazzjonijiet tal-PE li huma membri
tagħhom. B’mod āenerali, il-MPE kollha appellaw biex l-entitajiet kollha li jipparteëipaw filMEUSAC
(partiti politiëi, korpi kostitwiti u soëjetà ëivili), jagħmlu l-lobbying magħhom fi stadju
bikri tal-proëess, jiāifieri malli jitressqu l-proposti ta’ liāijiet āodda fl-Unjoni Ewropea. Dan bilgħan
li k-kummenti u s-suāāerimenti jsiru meta jkun għadu qed jiāi diskuss ir-rapport fuq ilproposta
partikolari fil-kumitat tal-Parlament Ewropew (PE).

Il-MPE Joseph Cuschieri ddeskriva l-ħidma tiegħu li bdiet ftit inqas minn 3 xhur ilu u tkellem
dwar il-ħidma fil-Kumitat dwar it-TuriŜmu u t-Trasport. Iffoka fuq is-settur tat-turiŜmu u
semma kif matul ix-xahar id-dieħel se jkollu taħdidiet mal-Viëi President tal-Kummissjoni
Ewropea Antonio Tajani dwar it-turiŜmu f’Malta u fi gŜejjer Mediterranji. Qal li mistenni
jitwaqqaf Charter Ewropew għal TuriŜmu Sostenibbli u Responsabbli li għandu jwassal biex
jagħmel iktar kompetittivi lill-intrapriŜi li jaħdmu fil-kamp turistiku. Appella għas-suāāerimenti
mill-partijiet konëernati biex jiāu kkunsidrati bħala parti mill-proëess ta’ konsultazzjoni li
għandu jwassal għat-tfassil taë-Charter. Għalaq billi qal li ë-Charter għandu jservi bħala punt
ta’ referenza komuni għall-oqsma kollha konëernati fil-qasam tat-turiŜmu.

Min-naħa tiegħu, il-MPE Edward Scicluna qal li l-ħidma ewlenija tiegħu ssir fi ħdan ilKumitat
tal-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji. Semma l-involviment tiegħu f’ħafna rapporti li
jitfasslu mill-Kumitat, tant li kien rapporteur f’7 rapporti, u shadow rapporteur (jinnegozja
f’isem il-Grupp tiegħu) fi 8 rapporti oħra. L-iktar rapport li kellu ëans li jinfluwenza kien dak
biex jiāi introdott il-MekkaniŜmu Ewropew ta’ Stabbilità li se jissostitwixxi l-Fond Ewropew
għall-Istabbilità Finanzjarja. Semma kif il-kriŜi ekonomika āiet b’nuqqas ta’ governanza tajba
minħabba li nħbiet ir-realtà li kienet qed tgħaddi minnha l-Greëja b’rabta mal-kriŜi tad-dejn.
Saħaq fuq l-importanza tal-istatistika u l-ħtieāa ta’ trasparenza mill-pajjiŜi f’dan ir-rigward.

Il-MPE Simon Busuttil elabora fuq il-ħidma tiegħu b’rabta mal-Kumitat dwar il-Libertajiet
êivili, Āustizzja u l-Intern. Qal li l-iktar ħaāa interessanti għalih u għal Malta hija li jmexxi lħidma
tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (PPE) f’dan il-Kumitat li huwa magħmul minn 60
membru li jirrappreŜentaw Gruppi Politiëi diversi. Semma kif il-ħidma konkreta li l-iktar
ingħatat rikonoxximent hija l-liāi li saret b’rabta mar-reviŜjoni tal-liāi tal-Frontex. Spjega xxogħol
tiegħu bħala rapporteur biex saret il-liāi li fuq kollox issaħħaħ l-operat ta’ din laāenzija.
Tkellem ukoll dwar il-pakkett ta’ liāijiet āodda dwar id-dritt għall-aŜil, li qal hija
kwistjoni ta’ solidarjetà. Semma kif Malta tant imbuttat dan il-kunëett u grazzi għall-pressjoni
li qed issir minn Malta li dan il-pakkett ta’ liāijiet huwa determinanti biex ipoāāi l-prinëipju tassolidarjetà
fil-prattika. Għalaq billi rrikonoxxa li għad hemm reŜistenza mill-Kunsill tal-UE
f’dan ir-rigward.

Min-naħa tiegħu, il-MPE Louis Grech saħaq fuq l-importanza li din is-sena l-UE tara x’se
jkun il-futur tagħha, jekk hux se tingħaqad iktar jew se ssir iktar frammentata. Qal kif din ilkwistjoni
se tokkupa ħafna mill-aāenda tal-MPE minħabba li l-integrazzjoni tal-UE tiddependi
fuq l-ewro u s-suq intern. Fisser kif il-Kumitat li jieħu sehem fih jittratta s-Suq Intern u lĦarsien
tal-Konsumatur. Qal kif huwa kkonëentra l-iktar fuq is-suq intern, tant li kien involut
fit-tfassil ta’ rapport dwar kif se jingħata nifs ādid lis-suq intern.

Dwar il-ħarsien lill-konsumatur, minbarra li semma l-involviment tiegħu f’rapport ieħor dwar
dan il-qasam, spjega kif biex il-konsumatur ikollu fiduëja fis-suq komuni jeħtieā li ma jkunx
protett iŜŜejjed minħabba li jintilef il-kunëett ewlieni ta’ suq wieħed. Għalaq billi qal li l-MPE
jirrappreŜentaw lill-pajjiŜ, kemm individwalment u anke kollettivament, imma x-xogħol jittratta
wkoll kif jiffunzjonaw id-deputati f’istituzzjoni Ewropea, f’xogħol li għandu x’jaqsam ma’ Malta
u mal-andament tal-UE.

Il-membri tal-Core Group u l-Kumitati Settorjali kellhom ië-ëans li jieħdu sehem f’4 workshops
li tmexxew mill-erba’ MPE:
Il-Immigrazzjoni u l-Āustizzja – Simon Busuttil
Is-Suq Waħdieni – Louis Grech
L-Affarijiet Ekonomiëi – Edward Scicluna
It-TuriŜmu – Joseph Cuschieri.

Fil-bidu tal-laqgħa, Dott. Vanni Xuereb, Kap tal-MEUSAC qal li l-laqgħa kienet qed
tippermetti li jsir il-kuntatt meħtieā, kemm mad-deputati u anke mal-Uffiëëju tal-Parlament
Ewropew f’Malta. śied jgħid li din hija possibilità ta’ parteëipazzjoni fit-teħid tad-deëiŜjonijiet
mhux biss f’dak li jagħmel il-Gvern fil-Kunsill tal-UE imma wkoll fl-istituzzjonijiet oħra
speëjalment fil-PE. Hu enfasizza l-ħtieāa li jinŜamm dan il-kuntatt, mhux fl-istrutturi talMEUSAC
biss, iŜda anki b’mod dirett u regolari mal-MPE Maltin.

Min-naħa tiegħu, Massimo Farrugia, Aāent Kap tal-Uffiëëju tal-Parlament Ewropew qal li rrwol
tal-PE kiber speëjalment minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ LiŜbona. Semma kif ilPE
japprova l-liāijiet Ewropej flimkien mal-Kunsill, u hemm diversi setturi li jolqtu lill-membri
tal-MEUSAC. Fisser kif f’Malta ë-ëittadini għandhom vantaāā li l-MPE nafuhom u huma viëin
tagħhom. Wiegħed li l-Uffiëëju tal-PE se jimpenja ruħu biex jinforma iŜjed lill-entitajiet sabiex
ikun hemm kontribut ikbar minnhom fi stadju bikri tal-ħidma fuq rapporti fil-Kumitati.

Il-Ministru għall-Āustizzja, Djalogu Pubbliku u l-Familja, Dott. Chris Said, li bħala
chairperson tal-Core Group ippresieda l-ewwel parti tal-laqgħa, qal li fl-aħħar 3 snin u nofs
kemm ilu mwaqqaf il-Core Group, kull sena saret diskussjoni mal-MPE. Irrefera għall-operat
tal-MEUSAC, li hu qal li twaqqaf b’pilastru importanti fi ħdanu, li jkun responsabbli millproëess
ta’ konsultazzjoni. Semma kif għall-laqgħa kienu preŜenti iktar minn 70 membru li
jirrappreŜentaw firxa wiesgħa tas-soëjetà li huma rappreŜentati fil-MEUSAC. Il-Ministru Said
appella biex iktar għaqdiet isiru membri tal-MEUSAC u jieħdu sehem fil-proëess ta’
konsultazzjoni biex ikollhom l-opportunità jiddiskutu u jagħtu l-pariri fl-oqsma tagħhom meta
jkun hemm proposta tal-UE għall-konsultazzjoni.