IMNIEDI T-TIELET CARTOON BIL-KARATTRI TA’ TOMMY U ROSY

28 November 2012

Madwar 600 tifel u tifla minn diversi skejjel f’Malta llum kellhom l-opportunità jaraw għall-ewwel
darba t-tielet episodju ta’ cartoon edukattiv dwar l-Unjoni Ewropea (UE) bil-karattri Tommy u
Rosy, li sar f’sala taë-ëinema f’San Āiljan. Il-karattri nħolqu fl-2009 mill-MEUSAC bħala parti
minn proāett finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea bil-għan li t-tfal ikunu iktar infurmati bilmessaāāi
li trid tgħaddi l-UE.

Il-proāett jifforma parti minn ftehim ta’ erba’ snin bejn il-MEUSAC u l-Kummissjoni Ewropea,
imsejjaħ Ftehim ta’ Āestjoni (bl-IngliŜ Management Partnership) li permezz tiegħu jitwettqu miŜuri
ta’ informazzjoni dwar l-UE li jkunu āew miftiehma bejn il-Gvern, il-Kummissjoni Ewropea u lParlament
Ewropew. Matul dawn l-aħħar erba’ snin, il-MEUSAC wettaq sensiela ta’ attivitajiet
b’tagħrif dwar x’qed tagħmel l-UE f’diversi oqsma b’finanzjament mill-Kummissjoni Ewropea.

S’issa kienu nħolqu Ŝewā cartoons li fihom Tommy u Rosy kienu tfal. Issa, fit-tielet episodju dawn
kibru u saru teenagers, bl-episodju jkompli jibni fuq dak tas-sena l-oħra. Se jiŜdiedu wkoll karattri
oħra, fosthom Peppi, li fil-cartoon għandu rwol prinëipali li jinkoraāāixxi lit-tfal jieħdu sehem filproāett
tiegħu li jirrifletti l-politika tal-UE dwar sostenibilità u bilanë fl-aspetti soëjali, ambjentali,
agrikoli u edukattivi. Għandha rwol importanti wkoll omm Tommy u Rosy li tħeāāiāhom biex
iħajru lil sħabhom jieħdu sehem fil-proāett.

Permezz ta’ dan il-cartoon b’mod divertenti jitwasslu messaāāi lit-tfal li l-UE qed tixpruna proëess
ta’ tibdil intenzjonat li jispira lill-āenerazzjonijiet iŜ-Ŝgħar biex jibnu futur sostenibbli, mhux biss
għalihom imma wkoll għal pajjiŜi u āenerazzjonijiet differenti.

Matul il-āimgħat li āejjin se jitqassam ktieb b’xejn bil-karattri ta’ Tommy u Rosy fil-klassijiet tarraba’,
il-ħames u s-sitt sena tal-iskejjel primarji tal-Gvern, tal-Knisja u dawk Indipendenti, filwaqt li
l-cartoon se jixxandar fuq it-televiŜjoni fil-btajjel tal-Milied fuq l-istazzjonijiet TVM, ONE u NET.
Anke fil-ħarāa ta’ Diëembru tar-rivista Sagħtar it-tfal isibu poster u bookmarks ta’ Tommy u Rosy.

F’messaāā qasir tal-okkaŜjoni lit-tfal preŜenti, l-Onor. Chris Said, Ministru tal-Āustizzja,
Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja fisser kemm hu importanti li anke l-āenerazzjonijiet iŜ-Ŝgħar
jifhmu aħjar id-dinja ta’ madwarna u juru solidarjetà ma’ sħabhom u ma’ dak kollu li hawn
madwarhom biex finalment id-dinja tagħna tkun aħjar. Hu fisser kif fl-aħħar mill-aħħar anke lħidma
tal-politiku hi li jara li d-dinja ta’ madwarna tkun aħjar, inkluŜ fl-iskejjel, fil-familja u filkuntest
soëjali u ambjentali li fihom ngħixu.

Min-naħa tiegħu, Dott. Vanni Xuereb, Kap tal-MEUSAC, fisser kif il-karattri ta’ Tommy u Rosy
saru popolari fost it-tfal u li permezz tagħhom, it-tfal jistgħu jħossu iktar li huma parti minn din lUnjoni
ta’ iktar minn ħames mitt miljun persuna.

Is-Sur Martin Bugelli, Kap tar-RappreŜentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, saħaq fuq limportanza
li tibqa’ tingħata informazzjoni dwar l-UE lil setturi differenti u b’modi differenti,
“Kulħadd għandu jintlaħaq bl-eqreb mod għalih, u Tommy u Rosy wrew li huma ideali biex linformazzjoni
tkun aëëessibbli wkoll għat-tfal”.

Dott. Peter Agius, il-Kap tal-Uffiëëju għall-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew f’Malta qal li linformazzjoni
li nieħdu mis-sorsi differenti dwar l-Ewropa twassal sabiex neŜerëitaw l-ogħla dritt
tagħna li nipparteëipaw fid-demokrazija Ewropea billi ngħidu tagħna u nagħŜlu lil min
jirrappreŜentana.

Għada, il-cartoon ta’ Tommy u Rosy se jintwera wkoll f’Għawdex lil madwar 150 tifel u tifla
f’ëinema fir-Rabat, Għawdex.

Minbarra l-kampanja Tommy u Rosy, permezz ta’ dan il-ftehim ta’ Āestjoni, din is-sena lMEUSAC
wettaq kampanja pubbliëitarja u konferenza dwar is-Sena Ewropea għall-Anzjanità
Attiva u s-Solidarjetà bejn il-Āenerazzjonijiet, Ŝewā seminars għall-kunsilli lokali u għall-għaqdiet
mhux governattivi b’rabta mal-miri tal-Istrateāija Ewropa 2020, kif ukoll ħa sehem f’numru ta’
attivitajiet bħalma huma Festa Tfal u śiguŜajg li matulhom tqassam materjal promozzjonali lillpubbliku
dwar il-ħidma tal-UE.