Pensjonijiet adekwati, sikuri u sostenibbli

22 June 2012

F’laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC li saret illum āiet diskussa l-White Paper tal-Kummissjoni
Ewropea li tfassal l-aāenda tal-Unjoni Ewropea għal pensjonijiet adekwati, sikuri u sostenibbli.

Fi preŜentazzjoni li saret mis-Sur Godwin Mifsud, mid-Dipartiment għall-Politika Ekonomika fi
ħdan il-Ministeru għall-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment, ngħatat ħarsa lejn il-White Paper u
r-riformi proposti. Qal li l-White Paper hija importanti minħabba li l-popolazzjoni Ewropea qed
tixjieħ u għalhekk qed taffettwa d-deëiŜjonijiet ekonomiëi u baāitarji tal-Unjoni Ewropea (UE).
Fost l-isfidi ewlenin insibu l-mod kif se jiāu salvagwardjati s-sostenibilità tal-pensjonijiet u ladekwatezza
tal-pensjonijiet għall-futur, kif ukoll kif se tiŜdied il-parteëipazzjoni tan-nisa u lanzjani
fis-suq tax-xogħol.

Ir-riformi prinëipali li qed tirrakkomanda l-Kummissjoni Ewropea jinkludu:

  •  bidla fl-eta’ tal-irtirar;
  •  MiŜuri ta’ saħħa u kundizzjonijiet tax-xogħol li jħajru iktar lin-nies jibqgħu jaħdmu;
  •  Tnaqqis fid-distakk bejn il-pensjonijiet tal-irāiel u tan-nisa;
  • L-iŜvilupp ta’ forom privati ta’ pensjonijiet.

Is-Sur Mifsud Ŝied jgħid li r-responsabilità tar-riforma fil-pensjonijiet hija tal-PajjiŜi Membri, iŜda lUE
tista’ tgħinhom b’numru ta’ strumenti biex jiffaëëjaw iktar il-ħtiāijiet tal-lum fosthom l-infurzar
ta’ liāijiet, fondi u kordinament tal-politiki li jaddottaw.

Min-naħa tiegħu, is-Sur Joe Camilleri, Direttur Āenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soëjali (fi
ħdan il-Ministeru tal-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja), qal li l-poŜizzjoni ta’ Malta
mhix kontra t-tisħiħ tal-kordinazzjoni tal-politiki nazzjonali tal-Istati Membri, imma qed tisħaq li lelementi
tar-riforma jkunu jirriflettu l-ħtiāijiet tal-pajjiŜ għax m’hemmx sistema waħda tajba għal
kull Stat Membru. Kompla jgħid li l-Gvern qed jistenna r-rispons tal-Imsieħba Soëjali dwar irrapport
li sar mill-Working Group tal-Pensjonijiet sal-aħħar ta’ Āunju. Temm jgħid li ladekwatezza
u s-sostenibilità qed jingħataw l-iktar prijorità mill-Gvern, tant li kull 5 snin qed issir
reviŜjoni tas-sistema tal-pensjonijiet.

Fost il-punti mqajma mill-membri tal-Core Group issemmew:

  • il-proposta biex ma jkunx hemm diskrepanza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irāiel;
  •  il-bŜonn ta’ studji f’Malta għal x’tista’ tkun il-pensjoni minima;
  •  il-bŜonn ta’ iktar edukazzjoni biex titqajjem kuxjenza dwar il-pensjonijiet;
  •  il-possibilità li ħaddiema minn barra l-UE jidħlu fis-sistema tal-pensjonijiet;
  •  il-bŜonn ta’ iktar enfasi fuq il-kunëett ta’ bilanë bejn ix-xogħol u l-familja;
  •  x’deëiŜjonijiet se jieħu l-Gvern wara l-proëess ta’ konsultazzjoni.

Il-Ministru tal-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja, Dott. Chris Said, qal li r-riforma talpensjonijiet
tal-2007 saret wara konsultazzjoni sħiħa u kienet implimentata mingħajr skossi. Din
ir-riforma diāa qed tagħti r-riŜultati tant li l-Gvern Malti hu tal-fehma li sal-2029 mhux se jkun
hemm bŜonn li l-età tal-irtirar togħla.

Il-Ministru Said qal li se jitwaqqaf Pension Strategic Unit fi ħdan id-Dipartiment tas-Sigurtà
Soëjali u twaqqfet diāà Kummissjoni (magħmula minn rappreŜentanti ta’ entitajiet pubbliëi u talImsieħba
Soëjali) biex taħdem fuq strateāija ta’ edukazzjoni kontinwa b’mod partikolari fuq
financial literacy. Hu qal ukoll li f’dawn l-aħħar fl-aħħar ħames snin in-nisa li jaħdmu bi qliegħ
Ŝdiedu bi 8,294. Il-persentaāā ta’ nisa taħt it-30 sena li jaħdmu hi fl-istess livell tal-medja tal-UE,
iŜda jinħtieā li jsir aktar xogħol sabiex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

Kap ādid għall-Politika u l-Liāijiet tal-UE fil-MEUSAC
Fi tmiem il-laqgħa, il-Kap tal-MEUSAC Dott. Vanni Xuereb ħabbar li mit-2 ta’ Lulju li āej, Kurt
Formosa ser ikun il-kap il-ādid responsabbli mill-Politika u l-Liāijiet tal-UE fil-MEUSAC. Din ittaqsima
tal-MEUSAC tieħu ħsieb tiāāestixxi l-proëessi ta’ konsultazzjoni dwar il-politika u l-liāijiet
tal-UE filwaqt li twassal tagħrif lill-imsieħba u lill-pubbliku dwar l-istess materja. Kurt Formosa
ser jieħu post Dott. Diane Saliba li okkupat din il-poŜizzjoni għal dawn l-aħħar sentejn u nofs.

Fil-laqgħa tal-Core Group ħadu sehem uffiëjali għolja tal-Gvern, rappreŜentanti tal-partiti politiëi,
korpi kostitwiti u s-soëjetà ëivili.