IL-PRIM MINISTRU IśUR L-UFFIêêJI TAL-MEUSAC – IL-MALTIN U L-GĦAWDXIN JIBBENEFIKAW MIS-SĦUBIJA FL-UE

29 February 2012

Mit-twaqqif tiegħu fl-2008 sa issa, il-MEUSAC għen biex Kunsilli Lokali u għaqdiet mhux
governattivi jiksbu bejniethom €13.6 miljun biex iwettqu 92 proāett u inizjattiva għal āid tarresidenti.
Il-Kunsilli Lokali kisbu €8.3 miljun biex iwettqu 64 proāett. Fost il-proāetti li wettqu lKunsilli
Lokali hemm dawk relatati mar-restawr u t-turiŜmu. B’aktar turisti fil-lokalitajiet tagħna
jiŜdied il-kummerë fil-lokalitajiet u b’hekk jissaħħu l-impjiegi.

Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal dan meta Ŝar lill-ħaddiema tal-MEUSAC dalgħodu.

Qabel is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea (UE), il-MEUSAC kien sinonimu mal-proëess ta’
konsultazzjoni wiesa’ li l-Gvern kien wettaq fin-negozjati għas-sħubija ta’ Malta fl-UE. IlMEUSAC
twaqqaf mill-ādid fl-2008 u illum għandu tliet funzjonijiet ewlenin:

  •  imexxi proëess ta’ konsultazzjoni bejn uffiëjali tal-Gvern, il-partiti politiëi, l-imsieħba
    soëjali u s-soëjetà ëivili dwar proposti leāiŜlattivi āodda tal-UE;
  •  jinforma lill-pubbliku dwar il-liāijiet u l-politiki tal-UE, u kif dawn jistgħu jolqtu lië-
    ëittadini, kif ukoll dwar opportunitajiet ta’ fondi mill-UE;
  • jipprovdi għajnuna teknika mingħajr ħlas lill-kunsilli lokali u lill-NGOs biex jibbenefikaw
    minn opportunitajiet ta’ fondi tal-UE.

Waqt iŜ-Ŝjara tiegħu, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi faħħar lill-MEUSAC għax-xogħol li qed
iwettaq biex ikompli jifrex il-benefiëëji tas-sħubija fl-UE fost il-poplu Malti u Għawdxi,
partikolarment fost l-NGOs u l-membri tagħhom u għall-āid tar-residenti permezz tal-kunsilli
lokali.

Il-Ministru għall-Āustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris Said tkellem dwar ir-rwol
tal-MEUSAC li jservi bħala forum biex is-soëjetà ëivili ssemma leħinha u tikkontribwixxi
direttament fit-tfassil tal-poŜizzjonijiet li jieħu l-Gvern Malti dwar proposti leāiŜlattivi talKummissjoni
Ewropea. Dan hu rwol li l-MEUSAC qed jaqdi bl-aħjar mod. Hu faħħar ukoll issehem
dirett tal-MEUSAC biex inkisbu aktar minn €13-il miljun għal proāetti ta’ kunsilli lokali,
NGOs u entitajiet governattivi Maltin. Il-Ministru Chris Said qal li din hija l-aktar ħidma li qed
tħalli effett tanāibbli, għax il-proāetti li qed isiru u se jsiru jista’ jarahom kulħadd.

Il-Kap tal-MEUSAC, Dott Vanni Xuereb, fisser kif matul dawn l-aħħar tliet snin u nofs, ilMEUSAC
irenexxielu jilħaq il-miri li l-Gvern poāāa għal din l-entità. Semma tliet elementi importanti li wasslu għal dan: l-impenn tal-istakeholders kollha fil-MEUSAC – il-Gvern, il-partiti
politiëi, il-kunsilli lokali, il-korpi kostitwiti u s-soëjetà ëivili – biex dan iseħħ; l-ħidma professjonali
ta’ tim ŜagħŜugħ u dedikat li permezz tiegħu l-MEUSAC bena qafas ta’ servizzi li jwieābu għallħtiāijiet
tal-klijenti tiegħu u tal-pubbliku; il-ftehim li l-MEUSAC għamel mal-Kummissjoni
Ewropea li permezz tiegħu l-Kummissjoni tgħaddi mal-€250,000 fis-sena biex il-MEUSAC
jimplimenta miŜuri ta’ informazzjoni dwar l-UE.

Matul dawn l-aħħar tliet snin, il-MEUSAC organizza 33 laqgħa tal-Core Group filwaqt li mal-280
rappreŜentanti ta’ NGOs minn oqsma differenti ħadu sehem f’120 laqgħa ta’ konsultazzjoni fi ħdan
id-9 Kumitati Settorjali tal-MEUSAC. Dan sabiex jiddiskutu proposti u politiki dwar materji li
jaqgħu fil-kompetenza tal-UE bħall-Ekonomija u l-Finanzi, ix-Xogħol, il-Politika Soëjali, ilKompetittività
u l-Konsumatur, l-Enerāija, l-Agrikoltura, u l-Ambjent

Rwol ieħor tal-MEUSAC hu li jinforma lill-pubbliku dwar diversi aspetti tal-UE billi jippubblika
āurnal bl-IngliŜ kull āimagħtejn MEUSAC News (li jitqassam mal-āurnal The Times tas-Sibt);
jipproduëi l-programm tar-radju Sehemna fl-Ewropa (li jixxandar kull āimgħa fuq Radju Malta) u
jieħu sehem f’diversi programmi oħra tar-radju u t-televiŜjoni; joħroā artikli fuq diversi āurnali u
rivisti lokali; jorganizza seminars u konferenzi; itella’ djalogi pubbliëi; filwaqt li juŜa s-siti
elettroniëi www.meusac.gov.mt u www.funding360.eu u l-paāni tal-MEUSAC
www.facebook.com/meusacmalta u www.linkedin.com/groups/MEUSAC b’aāāornamenti dwar lattivitajiet
li jkunu għaddejjin u dettalji dwarhom. Diversi attivitajiet jittellgħu wkoll fil-YouTube
www.youtube.com/meusacmalta.

Bħala parti mill-għajnuna teknika li tingħata mill-MEUSAC lill-NGOs u lill-kunsilli lokali, matul
dawn l-aħħar tliet snin āew approvati 92 proāett b’finanzjament ta’ madwar €13-il miljun mill-UE.
64 minn dawn il-proāetti qegħdin jitwettqu minn kunsilli lokali b’allokazzjoni ta’ madwar €8
miljun. Hemm 20 NGO li bejniethom se jgawdu minn €3.7 miljun fi proāetti. Tmien entitajiet
governattivi rnexxielhom jiksbu €1.6 miljun biex iwettqu inizjattivi huma wkoll b’fondi tal-UE.
Għad fadal mal-40 applikazzjoni oħra x’jiāu evalwati mill-awtoritajiet rispettivi, li huma
responsabbli mill-immaniāājar tal-fondi kemm f’Malta kif ukoll fi Brussell, biex jinkisbu iktar
fondi Ewropej minn programmi diversi tal-UE. Il-MEUSAC għandu wkoll uffiëëju f’Għawdex li
minnu tingħata l-għajnuna lill-kunsilli lokali, NGOs u anki SME’s Għawdxin.

Matul iŜ-Ŝjara, il-Kap tal-MEUSAC ippreŜenta lill-Prim Ministru kopja ta’ pubblikazzjoni reëenti
tal-MEUSAC dwar il-proāetti kofinanzjati mill-UE li qed isiru bis-saħħa tal-għajnuna tal-MEUSAC
lill-NGO’s u l-kunsilli lokali. Going Beyond 10 Million – EU Funded Projects hija pubblikazzjoni
li tiābor fiha dettalji dwar l-entitajiet li qed igawdu mill-assistenza teknika tal-MEUSAC biex
jinkisbu l-fondi minn diversi programmi ta’ fondi tal-UE.